Σε ποιες περιπτώσεις παρέχεται έκπτωση 25% για εμπρόθεσμη καταβολή φορολογικών οφειλών;

Στις επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους, στις πληγείσες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ, στους εργαζομένους αυτών, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί, καθώς και στους εκμισθωτές ακινήτων που θα λάβουν μειωμένο κατά 40% μίσθωμα:

– Εκπίπτει ποσοστό 25% των δόσεων των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών τους με ημερομηνία καταβολής από τις 30/03/2020 έως και τις 30/04/2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό 25% του ποσού της δόσης της ρύθμισης.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπ. Οικ., ειδικά για τις οφειλές Μαρτίου που εμπίπτουν το καθεστώς έκπτωσης 25% πρόκειται να παραταθεί η προθεσμία εμπρόθεσμης καταβολής μέχρι την 10/4/2020.

Επίσης, αναμένεται να διευκρινιστεί πώς θα λειτουργήσει ο μηχανισμός έκπτωσης για τους φορολογουμένους.

Ισχύει έκπτωση 25% για ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους σε περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής;

– Οι οφειλές ΦΠΑ και οι οφειλές από παρακρατούμενους φόρους που έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση και είναι καταβλητέες από 30/03/2020 έως και 30/04/2020 οι οποίες δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/ διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, δεν θα υπόκεινται στην έκπτωση του 25% ούτε σε οποιαδήποτε άλλη έκπτωση.

– Η εξόφληση του ΦΠΑ που είναι καταβλητέος από 30/03/2020 έως 30/04/2020, σε δύο δόσεις με ενεργοποίηση της σχετικής επιλογής στην υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ (κωδικός 523) και δεν έχει υπαχθεί σε οποιοδήποτε καθεστώς ρύθμισης/ διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, δεν υπόκειται στην έκπτωση του 25% ούτε σε οποιαδήποτε άλλη έκπτωση.

Τι ισχύει για την πληρωμή επιταγών και άλλων αξιογράφων;

Για το χρονικό διάστημα από 30/03/2020 έως 31/05/2020 και για τις επιχειρήσεις που έχει διακοπεί η λειτουργία τους και τις πληγείσες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου.

Η αναστολή καταλαμβάνει όλα τα αξιόγραφα, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα εντός 3 εργάσιμων ημερών από τις 30/03/2020 για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται ήδη στις πληττόμενες επιχειρήσεις, ενώ για τις επιχειρήσεις που αναμένεται να προστεθούν στους πληττόμενους ΚΑΔ, εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της συμπερίληψής τους.

Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο πραγματοποιείται μέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ποια μέτρα λαμβάνονται για κομιστές αξιογράφων που πλήττονται από την αναστολή πληρωμής;

Οι κομιστές αξιογράφων που κατά την 30/03/2020 δεν εντάσσονται στις πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ, έχουν την δυνατότητα να λάβουν από την 01/04/20 και εφεξής τα ευεργετήματα της αναστολής καταβολής ασφαλιστικών και φορολογικών οφειλών, καθώς και το ευεργέτημα της έκπτωσης του 25%, εφόσον το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους. Ο κύκλος εργασιών υπολογίζεται με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ.

Τι είναι η κρατική ενίσχυση με την μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής;

Παρέχεται η δυνατότητα στις πληγείσες επιχειρήσεις ενίσχυσης επιστρεπτέας, εν όλω ή εν μέρει, με την μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής. Η ενίσχυση είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. Αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myBysinessSupport, στην οποία, όπως ανακοινώθηκε με Δελτίο Τύπου, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να εγγραφούν από 02/04 έως 10/04/2020. Αναμένεται να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις με σχετική Υπουργική Απόφαση.

Πότε παρέχεται μείωση ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες που πλήττονται;

Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά 25% επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξής τους, των αυτοτελώς απασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών, εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου του έτους 2020.

Ποιες φορολογικές προθεσμίες αναστέλλονται;

Η κοινοποίηση πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου και οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου έως 30/04/2020.

– Η επιβολή διασφαλιστικών μέτρων του Ν. 4174/2013 για όσο χρόνο αναστέλλεται η λειτουργία των δικαστηρίων.

– Η προθεσμία για τη διατύπωση από τον φορολογούμενο απόψεων ή αντιρρήσεων σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή προστίμου του Ν. 4174/2013 έως 31/05/2020

– Οι προθεσμίες σχετικά με πληροφορίες, αντίγραφα βιβλίων και στοιχείων ή άλλα έγγραφα που ζητούνται από τη Φορολογική Διοίκηση στο πλαίσιο ελέγχου έως 31/05/2020.

– Οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής του ν. 4174/2013 που έχουν λήξει ή λήγουν από την 11/03/2020 έως και την 31/05/2020 αναστέλλονται για 60 ημέρες.

-Η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» του ν. 4557/2018, για χρονικό διάστημα 3 μηνών από 30/03/2020.

Επιπλέον, Οι προθεσμίες παραγραφής της αξίωσης της Φορολογικής Διοίκησης για την έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου ή προστίμου που λήγουν από 30/03 έως και την 31/05/2020 παρατείνονται έως 31/07/2020.

Τι ισχύει για προθεσμίες σχετικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών;

Οι προθεσμίες διενέργειας διαδικαστικών και άλλων πράξεων που προβλέπονται για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017 και την ρύθμιση δανείων με προστασία της πρώτης κατοικίας του ν. 4605/2019 αναστέλλονται για χρονικό διάστημα τριών μηνών από την 30/3/2020, εφόσον έχει υποβληθεί εμπρόθεσμη αίτηση για την υπαγωγή στις παραπάνω διαδικασίες.

– Η καταβολή των δόσεων ρυθμίσεων των νόμων 4469/2017, 4605/2019 και 3869/2010, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών χωρίς να επέρχονται οι συνέπειες λόγω της μη καταβολής και χωρίς να τροποποιείται η συνολική διάρκεια της ρύθμισης, για οφειλέτες που ανήκουν στους πληγέντες από τον COVID-19.

Τι ισχύει για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων;

Παρατείνεται έως τις 30/06/2020 η προθεσμία δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων των εκδοτών με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία προβλέπεται στο ν. 3556/2007 για τη χρήση που λήγει 31/12/2019.

Πώς γίνονται εναλλακτικά οι συνεδριάσεις των Δ.Σ. έως 30/06/2020;

H λήψη των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μπορεί να λαμβάνει χώρα και με τηλεδιάσκεψη για όλα ή για κάποια από τα μέλη τους, με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, καθώς και δια περιφοράς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υπογραφές των μελών του συλλογικού οργάνου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Ομοίως με τηλεδιάσκεψη έχει ήδη προβλεφθεί (ΠΝΠ 20/3/2020) ότι μπορούν να γίνονται οι Γενικές Συνελεύσεις.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που πλήττονται λόγω του κορωνοϊού-COVID 19, βάσει ΚΑΔ, μέχρι πότε μπορούν να εφαρμόσουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας και ποια είναι η διάρκεια αναστολής των συμβάσεων εργασίας;

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12998/232/23.03.2020 (ΦΕΚ 1078/Β’/28.03.2020) υπουργική απόφαση, το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, μπορεί να εφαρμοστεί από τις επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, μέχρι ένα (1) μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσής της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’68), δηλαδή από 21/3/2020 μέχρι και την 20/4/2020, χρόνος ο οποίος δύναται να παραταθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.

Εντός του χρονικού διαστήματος του ενός (1) μήνα, οι επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων. Ειδικότερα, επιχειρήσεις-εργοδότες, που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που εργάζονται σε αυτούς κατά την 21/3/2020 και για συνεχόμενο ανέκκλητο χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών.

Ποιά είναι η διάρκεια αναστολής των συμβάσεων εργασίας σε επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή;

Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους, λόγω απαγόρευσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων-εργοδοτών τους με εντολή δημόσιας αρχής, θα παραμείνουν στο καθεστώς αυτό για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η εντολή της δημόσιας αρχής περί απαγόρευσης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Σημειωτέον ότι, στην παραπάνω περίπτωση, οι επιχειρήσεις – εργοδότες δεν οφείλουν αποδοχές, λόγω του ότι η απαγόρευση λειτουργίας της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, με εντολή δημόσιας αρχής, συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας, αλλά οι εργαζόμενοί τους είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ, η οποία καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών.

Πώς καλύπτονται οι ασφαλιστικές εισφορές κατά τη διάρκεια της αναστολής συμβάσεων εργασίας;

Τόσο στους εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών που έχει απαγορευτεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής, των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή, όσο και στους εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών, που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας καθώς πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, και των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη υπολογιζόμενη επί των ονομαστικών μισθών τους για χρονικό διάστημα 45 ημερών, η οποία καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις-εργοδότες, υποχρεούνται να υποβάλλουν τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή.

Τι ισχύει για τις ατομικές επιχειρήσεις ανάλογα τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούν;

Καταρχάς, ατομικές επιχειρήσεις των οποίων, είτε η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, δικαιούνται την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ, εφόσον απασχολούν μέχρι πέντε (5) εργαζόμενους. Αυτό σημαίνει ότι, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό άνω των πέντε (5) ατόμων, δε θεμελιώνουν δικαίωμα λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν απασχολούν καθόλου προσωπικό, δικαιούνται την ειδική αποζημίωση. Μάλιστα, για τις ατομικές επιχειρήσεις που δεν έχουν προσωπικό αναμένεται να βγει σχετική απόφαση και να ανοίξει τις επόμενες ημέρες μία νέα ξεχωριστή πλατφόρμα για να υποβάλλουν την αίτηση για το επίδομα των 800 ευρώ.

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση ανήκει στους ΚΑΔ που πλήττονται, είναι υποχρεωτική η αναστολή λειτουργίας της;

Οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα ανήκει στη λίστα των ΚΑΔ που πλήττονται, μπορούν να κλείσουν με δική τους πρωτοβουλία, αλλά δεν υποχρεούνται προς τούτο. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι, τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης είναι οριζόντια, δηλαδή αφορούν σε όλες τις επιχειρήσεις των επιλέξιμων ΚΑΔ, είτε αυτές μένουν ανοικτές, είτε λειτουργεί μέρος της δραστηριότητάς τους, είτε κλείνουν με κρατική εντολή, είτε κλείνουν με δική τους πρωτοβουλία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, οι επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19 χωρίς να κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, υπάγονται στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

Τι ισχύει για τους εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου;

Σύμφωνα με την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 12998/232/23.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση, οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που δεν έχουν λήξει μέχρι την 21/3/2020 μπορούν να τίθενται σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται μετά την ολοκλήρωση του χρόνου της αναστολής τους. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και αφορούν εργαζόμενους επιχειρήσεων – εργοδοτών που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών. Μολονότι, οι παραπάνω επιχειρήσεις-εργοδότες, υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν, για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής (δηλαδή για 45 ημέρες) τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας που σημαίνει τους ίδιους εργαζόμενους, στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου, των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά τη λήξη της αναστολής.

Θεωρείται άκυρη η από 3.3.2020 απόλυση εργαζομένου επιχείρησης, η οποία στη συνέχεια εντάχθηκε στα μέτρα στήριξης λόγω κορωνοϊού;

Στην περίπτωση που η καταγγελία συμβάσεως εργασίας προηγήθηκε της ένταξης της επιχείρησης στα έκτακτα μέτρα ενίσχυσης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, δεν είναι άκυρη. Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 12998/232/23.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση, είναι άκυρη η καταγγελία μιας σύμβασης εργασίας, που πραγματοποιήθηκε από 18/3/2020 και εφεξής. Ωστόσο, ο απολυόμενος εργαζόμενος είναι δικαιούχος της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Επομένως, ο εργοδότης υποχρεούται να συμπεριλάβει στην υπεύθυνη δήλωση και τον εργαζόμενο του οποίου η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί, την 3.3.2020, με καταγγελία.

Τι ισχύει με την αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους πολλαπλώς απασχολούμενους με μισθωτή εργασία;

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι απασχολούνταν σε περισσότερους του ενός εργοδότες, των οποίων ανεστάλη η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής και κατ’ επέκταση οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή, οι εργαζόμενοι επιλέγουν αποκλειστικά έναν εργοδότη προκειμένου να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Δικαιούμαι το επίδομα των 800 ευρώ, εάν εργάζομαι από το σπίτι;

Εργαζόμενοι με τηλεργασία, σε επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινομένου του κορωνοϊού COVID -19 βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, δεν είναι -καταρχήν- δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Υπάρχει περίπτωση να λάβω ποσό μεγαλύτερο των 800 ευρώ;

Επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να καταβάλλουν στους εργαζόμενούς τους, οι οποίοι τυγχάνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ, επιπλέον ποσό, εξ ελευθεριότητας, και σε κάθε περίπτωση μέχρι του ποσού των μεικτών καταβαλλόμενων αποδοχών τους. Για το επιπλέον ποσό αυτό, υποβάλλεται ΑΠΔ και καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό αυτό, οι οποίες αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ποιες είναι οι εργοδοτικές υποχρεώσεις ενόψει των έκτακτων μέτρων λόγω κορωνοϊού;

Πρέπει, καταρχάς, να γίνει διάκριση μεταξύ των επιχειρήσεων-εργοδοτών που έκλεισαν βάσει κρατικής εντολής, κι εκείνων που έκαναν (ή θα κάνουν) χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων βάσει των ΚΑΔ που πλήττονται:

Α] Οι επιχειρήσεις – εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική τους δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, υποχρεούνται να υποβάλλουν από 24/3/2020 έως και 10/4/2020 τη σχετική υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», με την οποία δηλώνουν: 1) την αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας με εντολή δημόσιας αρχής βάσει ΚΑΔ, οριζόμενες από το Υπουργείο Οικονομικών, όπως ισχύουν κάθε φορά, 2) τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, 3) τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και 4) τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως και 20/3/2020, είτε με καταγγελία, είτε με οικειοθελή αποχώρηση.  Εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, οφείλουν στη συνέχεια να γνωστοποιήσουν στους εργαζομένους τους την ανωτέρω σχετική υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δηλώνοντας παράλληλα και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Β] Οι επιχειρήσεις – εργοδότες, που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, υποχρεούνται να υποβάλλουν, από 24/3/2020 έως και 20/4/2020, σχετική υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» με την οποία δηλώνουν: 1) ότι πλήττονται σημαντικά, 2) τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, 3) τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως και 20/3/2020, είτε με καταγγελία, είτε με οικειοθελή αποχώρηση. Εν συνεχεία, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αυθημερόν στους εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Ποιοι θα επωφεληθούν από τη μείωση των ενοικίων;

Η μείωση του μισθώματος κατά 40% αφορά αφενός τον μισθωτή επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, κι αφετέρου τους εργαζόμενους σε επιχείρηση για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους, που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί προσωρινά.

Τι ισχύει για όσους εργαζόμενους είχαν λάβει άδεια άνευ αποδοχών;

Οι άδειες άνευ αποδοχών που είχαν συμφωνηθεί από επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με εντολή δημόσιας αρχής, αίρονται αυτοδικαίως από τις 28.3.2020 (ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ). Ως εκ τούτου, οι συμβάσεις αυτών των εργαζομένων τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ.

Τι πρέπει να κάνουν οι εργοδότες σε περίπτωση που έχει ανασταλεί μόνο η μία εκ των περισσότερων δραστηριοτήτων τους;

Σε επιχειρήσεις που ανεστάλη υποχρεωτικά μία εκ των περισσότερων δραστηριοτήτων τους, οι εργοδότες οφείλουν να υποβάλλουν τη σχετική υπεύθυνη δήλωση στο «Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ» για να δηλώσουν όσους εργαζόμενους έχει ανασταλεί η σύμβασή τους. Ωστόσο, για όσους εργαζόμενους εξακολουθούν να απασχολούνται, δεν κάνουν κάτι, αφού στην περίπτωση αυτή αμείβονται κανονικά.

Εάν εργαζόμενος βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας του, μπορεί να υποχρεωθεί να εργαστεί από το σπίτι;

Προκειμένου για επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά βάσει των ΚΑΔ τους, είναι δυνατή η συμφωνία με τους εργαζόμενούς τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή κι άρα είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, σχετικά με την παροχή εργασίας με τη μορφή τηλεργασίας. Μάλιστα, η εργασία αυτή, θα αφορά μόνο στις πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης. Στην παραπάνω περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σχετική δήλωση στο έντυπο ειδικού σκοπού για την εξ αποστάσεως εργασία που τηρείται στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Πώς θα αμείβεται η παροχή της τηλεργασίας;

Η παροχή εργασίας με τη μορφή της τηλεργασίας, είναι αμειβόμενη από τον εργοδότη αναλογικά, με βάση τις καταβαλλόμενες μικτές αποδοχές του εργαζομένου του. Ειδικότερα, το ποσό των καταβαλλόμενων αποδοχών για την εργασία αυτή, μπορεί να φθάνει έως το ύψος των αποδοχών για την νομίμως παρεχόμενη εργασία τους, αφαιρουμένου του ποσού της δικαιούμενης αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Για τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην παροχή της ανωτέρω εργασίας, υποβάλλεται ΑΠΔ, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό καλύπτονται από τον εργοδότη και αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Επιχειρήσεις-εργοδότες που αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους των εργαζομένων τους, τι μπορούν να κάνουν για τους υπόλοιπους εργαζομένους τους;

Επιχειρήσεις-εργοδότες, που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018 και αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους των εργαζομένων τους, δύνανται για τους υπόλοιπους εργαζόμενους να κάνουν χρήση των διατάξεων των άρθρων ένατου και δέκατου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), δηλαδή ορισμό προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας ή και μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου.

Ειδικότερα, στο άρθρο ένατο της από 20/3/2020 ΠΝΠ προβλέπεται ότι o εργοδότης δύναται, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με απόφασή του μονομερώς, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής: α) Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, β) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης, γ) Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.

Επίσης, στο άρθρο δέκατο της από 20/3/2020 ΠΝΠ ορίζεται ότι ο εργοδότης του οποίου η επιχειρηματική δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά ή τελεί υπό απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του με βάση τις κείμενες κανονιστικές πράξεις, δύναται να μεταφέρει προσωπικό από επιχείρηση του ομίλου σε επιχείρηση του ιδίου ομίλου, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας. Οι επιχειρήσεις του ομίλου που θα εφαρμόσουν τα οριζόμενα παραπάνω υποχρεούνται να διατηρήσουν, συνολικά, τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν πριν από τη μεταφορά.