Οδηγίες προς ωφελούμενους για την υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης – πιστοποίησης επιστημόνων που προέρχονται από 6 επιστημονικούς κλάδους. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  • Η Πρόσκληση απευθύνεται σε επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες των οποίων ο ΚΑΔ κύριας επαγγελματικής απασχόλησης συμπεριλαμβάνεται στους ΚΑΔ του παρατήματος Χ της Πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην παρούσα Πρόσκληση εφόσον δεν είναι δικαιούχοι του επιδόματος των 800€. Αν ένας επιστήμονας που εμπίπτει στους ΚΑΔ του παρατήματος Χ της Πρόσκλησης: έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας και ο εργοδότης του έχει κλείσει βάσει ΚΑΔ κατόπιν εντολής Δημόσιας Αρχής ή εντάσσεται στους πληττόμενους ΚΑΔ και ο εργοδότης έχει θέσει σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας του και, κατόπιν ο επιστήμονας αυτός ακολουθήσει τη διαδικασία βάσει των οικείων ΚΥΑ και ΥΑ, ο τελευταίος είναι δικαιούχος των 800 ευρώ και των λοιπών οικονομικών μέτρων στήριξης. Σε περίπτωση που ένας επιστήμονας που εμπίπτει στους ΚΑΔ του παρατήματος Χ της Πρόσκλησης είναι ελεύθερος επαγγελματίας, δεν είναι δικαιούχος των 800 ευρώ και, αντίθετα, είναι δικαιούχος των 600 ευρώ.
  • Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι αναρτημένο στις πλατφόρμες τηλεκατάρτισης οι οποίες θα αποτελέσουν το μητρώο εγκεκριμένων ΟΣΤΚ και δεν διατίθεται από τον πάροχο κατάρτισης. Οι πάροχοι κατάρτισης θα συνεργασθούν αποκλειστικά και μόνο με πλατφόρμες εγκεκριμένες στο μητρώο ΟΣΤΚ αναφορικά με ένα ή περισσότερα αντικείμενα.
  • Οι αιτήσεις των ωφελουμένων ξεκινούν στις 9/4

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

1. Όσοι καταθέσουν αίτηση και έχουν τις προϋποθέσεις είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή στο πρόγραμμα ή θα υπάρξει σειρά προτεραιότητας;           

Δεν προβλέπεται σειρά προτεραιότητας. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όλοι όσοι υποβάλλουν αίτηση και πληρούν τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης 2/2020.

2. Οι δυνητικά ωφελούμενοι επιλέγονται σύμφωνα με τον κύριο ΚΑΔ ή είναι επιλέξιμος και ο δευτερεύων;

Επιλέξιμοι για το πρόγραμμα είναι αποκλειστικά οι κύριοι ΚΑΔ επαγγελματικής απασχόλησης των δυνητικά ωφελούμενων, βλ. σημείο 4.1 της Πρόσκλησης, όπως αυτοί περιγράφονται στο Παράρτημα Χ της  Πρόσκλησης.

3. Κατά το παρόν χρονικό διάστημα είμαι άνεργος  και δεν εργάζομαι ως ελεύθερος επαγγελματίας. Μπορώ να είμαι ωφελούμενους του προγράμματος;

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στη Δ.Ο.Υ. ο οποίος είναι επιλέξιμος σύμφωνα με την Πρόσκληση (Παράρτημα Χ).

4. Η επιλεξιμότητα στο πρόγραμμα εξαρτάται από το μορφωτικό επίπεδο των δυνητικά ωφελούμενων;

Όχι. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι όλοι οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, σύμφωνα με τον οριζόμενο από το ΥΠΟΙΚ κύριο ΚΑΔ της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας κατά την στις 20.3.2020, σύμφωνα με το κεφάλαιο 4.1 της Πρόσκλησης 02/2020

5. Η αμοιβή του παρόχου κατάρτισης εξαρτάται από το εκπαιδευτικό επίδομα του ωφελούμενου;

Το επίδομα κατάρτισης που λαμβάνει ο ωφελούμενος δεν σχετίζεται με την αμοιβή του παρόχου, είναι δε αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο.

6. Τα αντικείμενα τηλεκατάρτισης θα είναι όλα διαθέσιμα και αν ναι, πόσα μπορώ να επιλέξω;

Τα αντικείμενα τηλεκατάρτισης θα είναι όλα διαθέσιμα και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει μόνο ένα. Την Πέμπτη 9.4.2020, μετά τις 21:00 θα αναρτηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα πίνακας συμβεβλημένων παρόχων κατάρτισης και ΟΣΚΤ όπου θα αναφέρονται τα διαθέσιμα αντικείμενα κατάρτισης ανά πάροχο κατάρτισης.

7. Δικαιούμαι το επίδομα των 800 ευρώ. Έχω τη δυνατότητα να συμμετέχω παράλληλα και στο παρόν πρόγραμμα;       

Η Πρόσκληση απευθύνεται σε επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες των οποίων ο ΚΑΔ κύριας επαγγελματικής απασχόλησης συμπεριλαμβάνεται στους ΚΑΔ του παρατήματος Χ της Πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην παρούσα Πρόσκληση εφόσον δεν είναι δικαιούχοι του επιδόματος των 800€. Αν ένας επιστήμονας που εμπίπτει στους ΚΑΔ του παρατήματος Χ της Πρόσκλησης: έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας και ο εργοδότης του έχει κλείσει βάσει ΚΑΔ κατόπιν εντολής Δημόσιας Αρχής ή εντάσσεται στους πληττόμενους ΚΑΔ και ο εργοδότης έχει θέσει σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας του και, κατόπιν ο επιστήμονας αυτός ακολουθήσει τη διαδικασία βάσει των οικείων ΚΥΑ και ΥΑ, ο τελευταίος είναι δικαιούχος των 800 ευρώ και των λοιπών οικονομικών μέτρων στήριξης. Σε περίπτωση που ένας επιστήμονας που εμπίπτει στους ΚΑΔ του παρατήματος Χ της Πρόσκλησης είναι ελεύθερος επαγγελματίας, δεν είναι δικαιούχος των 800 ευρώ και, αντίθετα, είναι δικαιούχος των 600 ευρώ

9. Είμαι έμμισθος δικηγόρος/εταίρος σε δικηγορική εταιρεία χωρίς ενεργό ΚΑΔ. Μπορώ να είμαι ωφελούμενους του προγράμματος;

Όλοι οι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας είναι δικαιούχοι του προγράμματος τηλεκατάρτισης βάσει της Πρόσκλησης 2/2020. Το ίδιο ισχύει και για τους ασκουμένους δικηγόρους. Προς απόδειξη αυτού απαιτείται η γνωστοποίηση του προσωπικού τους ΑΦΜ (και όχι το ΑΦΜ δικηγορικής εταιρείας στην οποία μπορεί να είναι μέλη).

Το προσωπικό ΑΦΜ είναι εκείνο το στοιχείο που θα εξατομικεύει το δικηγόρο ή τον ασκούμενο δικηγόρο προκειμένου αυτός να αντιστοιχηθεί με ΚΑΔ επιχειρηματικής δραστηριότητας. Συνεπώς τόσο οι ίδιοι όσο και οι εξουσιοδοτημένοι πάροχοι κατάρτισης από αύριο 9/4/2020 για να δηλώνουν την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα θα πρέπει να γνωστοποιούν το ανωτέρω στοιχείο με την ανάρτηση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ  .

10. Είμαι ασκούμενος δικηγόρος χωρίς ενεργό ΚΑΔ. Μπορώ να είμαι ωφελούμενους του προγράμματος;

Όλοι οι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας είναι δικαιούχοι του προγράμματος τηλεκατάρτισης βάσει της Πρόσκλησης 2/2020. Το ίδιο ισχύει και για τους ασκουμένους δικηγόρους. Προς απόδειξη αυτού απαιτείται η γνωστοποίηση του προσωπικού τους ΑΦΜ (και όχι το ΑΦΜ δικηγορικής εταιρείας στην οποία μπορεί να είναι μέλη).

Το προσωπικό ΑΦΜ είναι εκείνο το στοιχείο που θα εξατομικεύει το δικηγόρο ή τον ασκούμενο δικηγόρο προκειμένου αυτός να αντιστοιχηθεί με ΚΑΔ επιχειρηματικής δραστηριότητας. Συνεπώς τόσο οι ίδιοι όσο και οι εξουσιοδοτημένοι πάροχοι κατάρτισης από αύριο 9/4/2020 για να δηλώνουν την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα θα πρέπει να γνωστοποιούν το ανωτέρω στοιχείο με την ανάρτηση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ  .

11. Είμαι μηχανικός και εργάζομαι ως μόνιμος εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μπορώ να είμαι ωφελούμενους του προγράμματος;

Εφόσον διαθέτετε ενεργό κύριο ΚΑΔ στη Δ.Ο.Υ., ο οποίος εμπίπτει στους επιλέξιμους ΚΑΔ του παραρτήματος Χ της Πρόσκλησης, μπορείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα.