1. Θεσπίζεται Σήμα Πιστοποίησης με τον τίτλο “Health First”, το οποίο είναι υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που θα λειτουργήσουν κατά το έτος 2020.
  2. Το Σήμα αναρτάται σε εμφανές σημείο του κοινόχρη­στου χώρου υποδοχής του καταλύματος και αποδεικνύει ότι η επιχείρηση τηρεί τα πρωτόκολλα υγειονομικού πε­ριεχομένου, όπως αποτυπώνονται κατά περίπτωση στα Παραρτήματα I και ΙΙ.
  3. Η κατάρτιση του πρωτοκόλλου υγειονομικού περι­εχομένου για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και η χορήγηση του Σήματος διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής του ΞΕΕ. Οι αρ­μόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας/ ΕΟΔΥ μπο­ρούν να αντλούν τα υποχρεωτικά στοιχεία επικοινωνίας για τον υπεύθυνο εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος και τον συνεργαζόμενο ιατρό ανά­λογης ειδικότητας ή εμπειρίας, όπου αυτό είναι εφικτό, ή πάροχο υπηρεσιών δευτεροβάθμιας υγείας κάθε κα­ταλύματος μέσω web service.
  4. Για τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, το Σήμα χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού μετά από αίτη­ση της επιχείρησης, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του (http://www.mintour.gov.gr/).
  5. Το Σήμα αποτυπώνεται στο Παράρτημα IV, του του (ΦΕΚ-2084-Β-ΚΥΑ-1881- 30-05-20) δείτε παραπανω
  6. Για την έκδοση του Σήματος ενημερώνεται αυτό­ματα η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας λειτουργεί το κατάλυμα.
  • H ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από την 20η Ιουνίου 2020.