4η Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη δράση 3.a.4 “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020»

Η εν λόγω Τροποποίηση αφορά στην αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων (παράταση χρόνου) έως την 23η  Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15:00.